چنور

چنور

سوگ سرودی در پذیرش شکست نگاهی به نمایش چنور

نقد نمایش برگشتن

نقد نمایش برگشتن

نویسنده: خیرالله تقیانی پور کارگردان: حسین مسافرآستانه

نگاهی به نمایشنامه‌ی مفیستو برای همیشه

نگاهی به نمایشنامه‌ی مفیستو برای همیشه

کلاوس مان، دراثر خود:"مفیستو، داستان یک حرفه"، شخصیت هوفگن را ازسرنوشت واقعی فردی به نام گوستاو گروندگن، گرفته است. بازیگرموفق دهه‌های بیست و سی آلمان که در ...

صفحه  2  از  27