در حال بارگذاری ...

هیات موسس و هیات مدیره های ادوار گذشته

1368 / هیات موسس اول

علی شید فر(رئیس)؛ نصرالله قادری، حسین فرخی، محمود گبرلو، حسن فتحی، فرخ عظیم زاده، هما کلهر، محمد آقازاده، قدرت حسن زاده و علی منتظری

1375 / هیات موسس دوم

نصرالله‌ قادری (رئیس)؛ حسین فرخی، محمود گبرلو، محسن ابراهیمی،مهرداد رایانی مخصوص ،همایون علی آبادی و فرشیدابراهیمیان

1376 / دوره اول

نصرالله‌ قادری(رئیس) ؛‌محمود گبرلو، همایون علی آبادی، مهرداد رایانی مخصوص وحسین فرخی ( اعضای اصلی) ؛ چیستا یثربی و فرشیدابراهیمیان (علی البدل)؛ سعید جلوه گری  (بازرس).

79-1377 / دوره دوم

نصرالله‌ قادری(رئیس) ؛ فرشیدابراهیمیان، همایون علی آبادی ، بهزاد صدیقی، مهرداد رایانی مخصوص (  اصلی) ؛  کتایون حسین زاده  و رحمت امینی (علی البدل) ؛ مسعود توکلی (بازرس) و منوچهر اکبرلو (بازرس علی البدل)

81-1379 / دوره سوم

نصرالله‌ قادری(رئیس) ؛ فرشیدابراهیمیان، همایون علی آبادی ، بهزاد صدیقی، محمد حسین ناصربخت (اصلی)؛ رحمت امینی و کتایون حسین زاده ( علی البدل) و مسعود توکلی (بازرس)

در میانه دوره ، رحمت امینی جایگزین همایون علی آبادی شد.

83-1381 / دوره چهارم

فرشیدابراهیمیان(رئیس) ؛مهرداد رایانی مخصوص، رحمت  امینی،فرح یگانه،چیستا یثربی( اصلی) ؛منوچهر اکبرلو(علی البدل)؛ محمود گبرلو(بازرس)

در میانه دوره، منوچهراکبرلو جایگزین چیستا یثربی شد.

85-1383 / دوره پنجم

فرشیدابراهیمیان(رئیس) ؛مهرداد رایانی مخصوص، رحمت  امینی ،بهزاد صدیقی،کیوان کثیریان(اصلی) ؛ علی جعفری(بازرس)

87-1385 / دوره ششم

 ‌نصرالله‌ قادری(رئیس) ؛ مهرداد رایانی مخصوص٬ فرشیدابراهیمیان،کتایون حسین زاده، محمد حسین ناصربخت(اصلی)؛مهرداد ابوالقاسمی(بازرس)

89-1387 / دوره هفتم

نصرالله قادری (رئیس)، مهرداد رایانی مخصوص، فرشید ابراهیمیان، مصطفی محمودی، مهرداد ابوالقاسمی (اصلی) کتایون حسین زاده و بابک فرجی (علی البدل) مهدی نصیری (بازرس)

در میانه این دوره کتایون حسین زاده جایگزین فرشید ابراهیمیان و بابک فرجی جایگزین مهرداد رایانی مخصوص شد.

91 1389 / دوره هشتم

نصرالله قادری (رئیس)، مهدی نصیری، کتایون حسین زاده، مصطفی محمودی، بهزاد صدیقی (اصلی) علی جعفری و بابک فرجی (علی البدل) سید علی تدین صدوقی (بازرس)

93  1391 / دوره نهم

مهدی نصیری (رئیس)، رضا آشفته، سعید محبی، مصطفی محمودی، بهرام تشکر (اصلی) سید علی تدین صدوقی، بابک فرجی (علی البدل) مریم جعفری حصارلو (بازرس)

در میانه این دوره سید علی تدین صدوقی جایگزین مصطفی محمودی و بابک فرجی جایگزین بهرام تشکر شد.

95-1393 / دوره دهم

مهدی نصیری (رئیس)، رضا آشفته، سعید محبی، سیدجواد روشن، بابک فرجی (اصلی) ، محمد حسین ناصربخت (علی البدل)، عرفان پهلوانی (بازرس)

97-1395 / دوره یازدهم

مهدی نصیری (رئیس)، رضا آشفته، سعید محبی، سیدجواد روشن، بابک فرجی( اصلی)، امید طاهری و حسن پارسایی(علی البدل)، عرفان پهلوانی (بازرس اصلی) و حمید کاکاسلطانی (بازرس علی البدل)

در میانه این دوره امید طاهری جایگزین بابک فرجی شد.

99-1397 / دوره دوازدهم

مهدی نصیری (رئیس) سید جواد روشن (نایب رئیس) ، امید طاهری، رفیق نصرتی ، رضا آشفته ( اعضای اصلی ) و سعید محبی ، علی جعفری ( علی البدل) ، عرفان پهلوانی ( بازرس اصلی)

و آناهیتا زینیوند ( بازرس علی البدل) . در سال 98 با استعفای سید جواد روشن ، سعید محبی جایگزین وی شد. 

 
نظرات کاربران