در حال بارگذاری ...

اساسنامه کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایران

فصل اول:کلیات

ماده1. نام کانون عبارت است از کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایران است که در این اساسنامه به اختصار "کانون" نامیده می شود. از لحاظ قوانین بین‌المللی زیر نظر اساسنامه "کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر" در داخل کشور بر اساس اساسنامه مصوب عمل خواهد کرد.

 

تبصره1: کانون در داخل کشور از لحاظ قوانین و مقررات اداری و در راستای حمایت از فعالیت های فرهنگی زیر مجموعه "انجمن نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" محسوب می شود.

تبصره2:"انجمن نمایش" نقشی در تصمیم گیریهای کانون ندارد.

تبصره3: تمام برنامه ها و فعالیت های کانون زیر نظر هیأت مدیره انجام می شود.

ماده 2: هدف از تاسیس کانون گسترش و تقویت "تئاتر" و ایجاد جریان موثر"نقد" در عرصه تئاتر می باشد.

ماده3:موضوع و حدود فعالیت های کانون عبارتند از:

1. نقد و بررسی نمایش های در حال اجرا"تلویزیونی،رادیویی و صحنه ای"به صورت حضور و یا نوشتاری در مطبوعات

2. نقد و بررسی کتاب های تئاتری و نمایشنامه

3. برگزاری دوره های آموزشی نقد

4. چاپ و نشر کتاب، ماهنامه، فصل نامه و سالنامه درباره نقد تئاتر

5. همکاری و حضور در مجامع داخلی و خارجی

6. برگزاری نشست ها و سمینارهای گوناگون

7. حل مشکلات اعضا و اتخاذ روش هایی برای مفاهمه و همکاری میان آنان

تبصره:در صورت دریافت مشکلات از طرف هر یک از اعضای کانون، هیأت مدیره موظف است ظرف مدت 10روز به موضوع رسیدگی کند و نتیجه را به اطلاع اعضا برساند.

ماده4:حوزه فعالیت های کانون در سراسر کشور و خارج از کشور است.

ماده 5: مدت فعالیت های کانون از تاریخ تاسیس نا محدود است.

ماده6:مرکز اصلی و نشانی کانونفمرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع در خیابان استاد شهریار است.

تبصره: با تصویب جلسات هیأت مدیره می توان محل ان را تغییر داد و یا به شعب و دفترهای نمایندگی در سراسر کشور اقدام کرد.

ماده7:سرمایه کانون توسط انجمن نمایش که زیر نظر مرکزهنرهای نمایشی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است تامین می شود.

تبصره 1:قانون مرکز هنرهای نمایشی در این مورد تاکید دارد.

تبصره2:هریک از اعضای کانون موظف به پرداخت حق عضویت هستند و که این مبلغ به سرمایه کانون افزوده خواهد شد.

 

فصل دوم: مقررات راجع به عضویت و خروج از عضویت

ماده8:عضویت کانون با تصویب هیأت مدیره که واجد شرایط زیر باشد آزاد است.

شرایط عضویت

1. سابقه حضور مستمر در عرصه کمیته اجرایی نقد تئاتر به مدت دو سال

2. در هنگام عضویت ارائه پنج کار الزامی است.

3. درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات و پرداخت حق عضویت

4. ارائه مدارک مورد نیاز

تبصره:عرصه نقد تئاتر به مفهوم نوشتن نقد در رسانه ها، تدریس و تالیف کتاب در این زمینه است.

شرایط اعضای ناپیوسته

کانون در راستای حمایت از همه دست اندر کاران که در رسانه ها در زمبنه تئاتر فعالیت می کنند افراد زیر را با تصویب هیأت مدیره به عنوان عضو"ناپیوسته" می پذیرد. بدیهی است فقط "اعضای پیوسته" عضو اصلی کانون می شوند.

شرایط اعضای افتخاری

افرادی که دارای شرایط ذیل باشند با تصویب هیأت مدیره در ردیف اعضای افتخاری کانون نحسوب می شوند:

1. نمایشنامه نویسان، کارگردانان،طراحان صحنه،بازیگران، آهنگسازان و کلیه کسانی که سال ها تجربه تدریس و فعالیت در زمینه های نمایشی دارند.

2. منتقدان، نویسندگان و مترجمان کتاب های نمایشی که سال ها در این زمینه تجربه دارند اما بنا به دلایلی فرصت همکاری مستمر و پیوسته با کانون را ندارند.

3. رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزراء و نمایندگان مجلس، رئیس مرکز هنرهای نمایشی، مسئولان نمایشی کشور و شخصیت های فرهنگی و هنری دیگر.

تبصره1: اعضای افتخاری کانون می توانند در مجامع عمومی و فوق العاده شرکت کنند اما حق رای ندارند.

تبصره2: اعضای افتخاری کانون چنانچه شرایط عضویت پیوسته را داشته باشند، می توانند مطابق اساسنامه به عضویت پیوسته کانون درآیند.

ماده9: احراز شرایط داوطلبان عضویت، قبل از انتخابات اولین هیأت مدیره بر عهده هیأت موسس است.

ماده10. تمامی اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند، عمل کنند.

ماده11:خروج عضو از کانون اختیاری است و نمی تواند آن را منع کرد.

ماده12:در موارد زیر عضو از کانون اخراج می شود:

1. از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در اساسنامه

2. رعایت نکردن مقررات اساسنامه و سایر تعهدهای قانونی پس از اخطار دوم

3. انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار کانون لطمه وارد کند و یا موجب زیان مادی کانون شود و وی نتواند ظرف مدت 6ماه آن را جبران نماید.

تبصره: تشخیص و اجرای قانون با هیأت مدیره است که می تواند با اطلاع عم اقدام نماید.

ماده13: در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال، اخراج"طبق اساسنامه" تمامی حقوق و مطالبات طرفین "عضو و کانون" باید توسط هیأت مدیره بررسی و به طرفین و یا نمایندگان انان عودت داده شود.

فصل سوم:ارکان کانون

ماده14:ارکان انون عبارتند از:

1. مجمع عمومی

2. هیأت مدیره

3. بازرس

1.مجمع عمومی

ماده15: مجامع عمومی کانون بر اساس درخواست اشخاص زیر به وسیله هیأت مدیره تشکیل می شود

الف: بازرس

ب:درخواست حداقل یک پنجم اعضای کانون برای مجمع عادی و یک سوم اعضا برای مجمع فرق العاده

ج:با تصمیم اکثریت اعضای هیأت مدیره

ماده16: دعوت مجمع عمومی با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل باید حداقل پانزده روز و حداکثر 30روز قبل به وسیله آگهی و یا ارسال دعوت نامه کتبی به اقامتگاهی که اعضا در برگه عضویت خود ذکر کرده اند انجام می شود.

ماده17:جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن رئیس هیأت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیأت مدیره اداره می کند.

تبصره1: در صورتی که مجمع عمومی از طرف بند الف و ب ماده14 تشکیل شود، مسن ترین عضو حاضر در جلسه مجمع را افتتاح و اداره می کند.

تبصره2:در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی، مقام دعوت کننده، صورت جلسه ای دایر برعدم رسمیت آن تهیه و به امضای حاضران می رساند.

ماده18: تمامی اعضای کانون"پیوسته" می توانند در مجمع عمومی حضور یابند و فقط حق یک رای خواهند داشت.

تبصره:در صورت عدم حضور، عضو می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام الاختیار خود واگذار کند.وکالت نامه ها باید ضمیمه صورت جلسه شود، تایید وکالتنامه با هیأت مدیره است، مگر در مواردی که دستور جلسه، انتخابات یا رسیدگی به تخلفات هیأت مدیره باشد که در این صورت تایید وکالتنامه بر عهده بازرس است.

ماده19: تصمیم هایی که در مجمع با رعایت مقررات اتخاذ می شود برای تمامی اعضا، اعم از حاضر وغایب ، نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده20:پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع، موکول است به تصویب اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ تصمیمدرباره آن موضوع جدید، به مجمع بعدی که نباید زودتر از بیست روز و دیرتر از سی روز تشکیل شود، موکول می گردد.

ماده21: ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی، ورقه حضور و غیاب است که حاضران و نمایندگان آنان، امضا می کنند.

ماده22:مجامع عمومی کانون به دو صورت تشکیل خواهد شد:

مجمع عمومی عمومی

مجمع عمومی فوق العاده

ماده23:مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار ظرف 4ماه پس از پایان سال فعالیت های فیات مدیره کانون تشکیل می شود و در موارد مقتضی، می توان در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده تشکیل داد.

ماده24: وظایف و اختیارهای مجمع عمومی به شرح زیر است:

انتخابات هیأت مدیره و بازرس برای مدت دو سال

رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره برنامه های جدید و سایر گزارش های هیأت مدیره و گزارش بازرس.

تصویب مقررات و دستورالعمل های کانون

سایر وظایفی که این اساسنامه و قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.

ماده25:مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا یا وکلا و نمایندگان تام الاختیار آنان رسمیت پیدا می کند ودر صورت عدم حصول نصاب مذکور، آگهی دعوت مجمع باید حداکثر ظرف 15 روز با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود. جلسه با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت.

ماده26: تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر ئر مجمع اتخاذ می شود مگر در موردانتخاب اعضا هیأت مدیره که در اول رای گیری، نصاب اکثریت مطلق آراؤ حاضر در مجمع عمومی است و در صورتی که در دوره اول تمام یا بعضی از داوطلبان حائز اکثریت مطلق نگردد بلافاصله از بین دارندگان بیشترین آراءبه تعداد دو برابر مورد نیاز برای تکمیل اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره با اکثریت نسبی رای گیری به عمل می آید.

تبصره:در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می کردد و جلسه بعدی که منحصرا برای تعقیب مذاکرات و اخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبل تشکیل می شود نباید از جلسه اول بیش از یک هفته به طول بیانجامد.در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد، هیأت رئیسه جلسه مجمع عمومی در جلسه بعد از تنفس، همان خواهد بودکه در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند، مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده27:مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می شود:

تغییر موارد اساسنامه(در حدود قانون جمهوری اسلامی ایران)

تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره

اتخاذ تصمیم راجع به انحلال یا ادغام کانون

ماده28: مجمع عمومی فوق اعاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای کانون و یا اکثریت مطلق اعضای هیأت مدیره و یا بازرس با حضور حداقل دو سوم کل اعضا تشکیل می شود. در صورتی که در نوبت اول به حد نصاب مقرر نرسد، مجمع برای نوبت دوم دعوت به تشکیل شده و با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد داشت و در صورت عدم حصول حد نصاب، مجمع برای بار سوم با همان نرکیب دعوت می شود.

جلسه سوم با حضور اعضای حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد رسمیت پیدا می کند.

تبصره:تصمیم های مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه کجمع اتخاذ می شود.

ماده29: صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیم های متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضای رئیس، بازرس و منشی مجمع می رسد و رونوشت آن به وسیله رئیس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ و نسخه ای از آن نیز به انجمن نمایش ارسال می شود.

تبصره:صورت جلسات مجامع به عنوان اسناد کانون همیشه باید در کانون محفوظ بماند.

2.هیأت مدیره

ماده 30:اداره امور کانون طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره مرکب از5 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی، اعضای علی البدل است که برای مدت دو سال با رای مخفی از اعضا انتخاب می شوند، اخذ رای برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی البدل بلامانع است.

تبصره1:در صورت استعفا، فوت،ممنوعیت قانونی و یا غیبت موجه مکرر،(بیش از5جلسه) هریک از اعضای اصلی هیأت مدیره به تصویب هیأت مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید.

تبصره2:در صورتی که به علل استعفا، فوت و یا ممنوعیت قانونی هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، مجمع عمومی بر اساس ماده 15 اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضا هیأت اقدام کند.

تبصره3: در صورت استعفای دسته جمعی هیأت مدیره، مجمع عمومی به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا اعضای علی البدل و یا بازرس، با یک پنجم اعضای شرکت و یا انجمن نمایش برای انتخاب هیأت مدیره جئیئ دعوت می شوند.

تبصره4:در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره برای اداره امور جاری، کانون با نظر انجمن نمایش برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در هیأت مدیره شرمت نمی کنند از میان اعضای کانون، تعداد لازم موقتا انتخاب خواهند شد.

ماده31: پس از انقضای مدت ماموریت هیأت مدیره در صورتیکه هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد، مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدیه کماکان به وظایف خود در کانون ادامه داده و مسئولیت اداره امور کانون را بر عهده خواهد داشت.

ماده32:هیأت مدیره مکلف است، بلافاصله بعد از انتخاب و اعلام قبولی در اولین جلسه از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی، یک مسئول مالی و یک مسئول روابط عمومی انتخاب نماید و بر اساس آیین نامه داخلی انجام وظیفه نماید.

ماده33: جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره با حضور بیشا از نصف به علاوه یک اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد.

برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است. تصمیم های هیأت مدیره در دفتری به نامدفتر صورت جلسات هیأت مدیره ثبت می شود و به امضای حضران در جلسه می رسد.

تبصره1: هیأت مدیره می تواند برای انجام امور افرادی را به همکاری دعوت نماید.

تبصره2: حق الزحمه افرادی که با کانون همکاری می نمایند با تصمیم هیأت مدیره و وضعیت بودجه کانون است.

تبصره3: جلسه فوق العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس هیأت مدیره و یا اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می شود.

ماده34: خدمات اعضای هیأت مدیره در ازای عضویت در کانون بلاعوض است، ولی هزینه اجرای ماموریت هایی که از طرف کانون در حدود بودجه مصوب انجمن نمایش مرکزهنرهای نمایشی به آنان ارجاع می شود، قابل پرداخت است.

ماده35: هیأت مدیره برای تحقق اهداف، موضوع و برنامه های کانون با رعایت قوانین و مقررات جاری در اساسنامه، دارای اختیارهای لازم جهت اداره امور است. من جمله عهده دار انجام وظایف زیر است:

دعوت مجامع عمومی(عادی – فوق العاده)

اجرای اساسنامه و تصمیم های مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط

اتخاذ تصمیم اجرای برنامه هایی که در راستای اهداف کانون است.

قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به برنامه ها و پیشنهادهای اعضا و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره و امعان نظر.

اجرای دقیق برنامه های کانون، رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس و تسلیم به موقع گزارش های خود به مجمع عمومی

تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی کانون

تعیین نماینده از بین اعضای کانون برای حضور در مجامع داخلی و خارجی

انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیما و یا به اعتبار تصدی اداره امور کانون بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است.

ماده36: هیأت مدیره نماینده قانونی کانون است و می تواند مستقما و یا با وکالت در دادگاه و مراجع قانونی و سایر برنامه ها حاضر می شود. مسئولیت هیأت مدیره در کانون، مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.

ماده37: تمامی قراردادها و اسناد تعهد آور کانون به امضای مجاز رئیس هیأت مدیره که رئیس کانون محسوب می شود، معتبر است.

ماده38: هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارهای میات منفرد استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد.

تبصره: هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارهای خود را با اکثریت سه چهارم آراء به رئیس تفویض کند.

ماده39: تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید ظراف 15 روز از تاریخ تصویب مجمع عمومی صورت بگیرد.

ماده40: مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلسی منعکس و با امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و نماینده ویژه کانون برسد.صورت مجلس ذکور باید جزو اسناد کانون نگهداری شود.

ماده41: استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید، رفع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است نخواهد کرد.

ماده 42: نخستین هیأت مدیره کانون موظف است، ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی نتایج آن را برای انجمن نمایش و کانون بین‌المللی منتقدان گزارش نماید.

3.بازرس

ماده42: مجمع عمومی عادی یک نفر از اعضا را برای مدت دو سال به عنوان بازرس انتخاب می کند.

تبصره1:در صورت فوت و یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز نماینده ویژه علی البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره2: با خاتمه مدت ماموریت بازرس تا زمانی که بازرس جدیدی انتخاب نشده، بازرس قبلی کماکان مسئولیت انجام وظیفه محوله را بر عهده خواهد داشت.

ماده44: وظایف بازرس کانون به شرح زیر است:

نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور کانون و برنامه های انجام شده، با اساسنام و قوانین و مقررات دستورالعمل های مربوط.

رسیدگی به حساب ها، دفترها، اسناد و صورت های مالی.

رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط.

تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور کانون به هیأت مدیره و تقاضای رفع نقص.

تبصره: بازرس حق دخالت مستقیم در اداه امور ناشته، ولی می تواند بدون حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت کند و نظرهای خود را نسبت به مسایل جاری اظهار دارد.

ماده45: در صورتی که بازرس تشخیص دهد که هیأت مدیره و یا رئیس در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی شده است و به تذکر هیأت ترتیب اثر نمی دهد باید موضوع را به مجمع عمومی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم گزارش دهد.

اصلاحات و تغییرات این اساسنامه پس از شمارش در 45 ماده و 30 تبصره در محجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/9/1379 به تصویب رسید و آن چه درآن پیش بینی نشده طبق ضوابط قانونی و مقررات (I.A.T.C) است.

 

اصلاحات اساسنامه کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایران

 

این اصلاحات در تاریخ 9/7/79 به تصویب رسید:

در فصل اول اساسنامه کانون و در ماده یک آمده است که:

"نام کانون عبارت است از کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایرا است" که در این ماده کلمه "است" بعد از کلمه ایران زائد است.

در ماده بند3 بند7 آمده است: حل مشکلات اعضا و اتخاذ روش هایی برای مفاهمه و همکاری میان آنان.

به این ماده تبصره زیر افزوده شود.

تبصره: در صورت بروز مشکل و دریافت شکایت از طرف هر یک از اعضای کانون و یا بازرس، هیأت مدیره موظف است ظرف مدت 10 روز به موضوع رسیدگی کرده و نتیجه آن را به اطلاع اعضاء برساند.

بند2 از ماده 8 حذف شود.

بعد از ماده 8 عبارت: الف:شرایط اعضای پیوسته در اساسنامه کانون گنجانده شود.

تبصره 1 بند 5 ماده 8 حذف شود.

تبصره ماده 8 بعد از بند یک، به بعد از بند 5 منتقل شو.

تبصره (2) به بعد از عبارت "شرایط عضویت اعضای ناپیوسته" به عنوان توضیح منتقل شود.

تبصره (3)به عنوان تبصره در پایان بندهای شرایط عضویت اعضای ناپیوسته منظور گردد.

تبصره 4 ماده 8 نیزدر قسمت شرایط اعضای ناپیوسته منظور گردد.

تبصره (5) به تبصره‌ (1)، تبصره (3) به تبصره (2) و تبصره (4) به تبصره (3) تغییر یابد.

درماده دوازده بعد از کلمه کانون علامت پرانتز بسته نوشته شود.

در تمام متن اساسنامه کلمه نماینده ویژه به کلمه "بازرس" تغییر یابد.

در تبصره (1) از ماده 16 بعد از کلمه ماده عدد 14 صحیح است.

بند 3 ماده 23 حذف شود.

بند 3 از ماده 23 به عنوان بند 8 ماده 34 در اساسنامه جای گیرد.

باقی بندهای ماده 34 به ترتیب شماره‌هایش اصلاح شود.

این اصلاحات در مجمع‌عمومی فوق العاده در تاریخ 5/7/82 به تصویب رسید:

عضو ناپیوسته از کانون حذف می شود.

کسانی که شرایط استمرار را ندارند تا زمان تکمیل مدارک، عضو وابسته می شوند.

رسانه های رادیو و تلویزیون به حوزه های فعالیت در زمینه نقد، افزوده شد.

 این اصلاحات در مجمع‌عمومی در تاریخ 5/7/82 به تصویب رسید:

فعل "می شود" و حذف "حتی" از ماده 8 تبصره 5

اضافه شدن موارد "تحلیل نمایشنامه، دیدن و تحلیل نمایشنامه، نشانه‌شناسی و شخصیت‌شناسی" به بند 7 از ماده 8 آیین‌نامه

اضافه شدن "یا عدم حضور" در 5 جلسه نقد حضوری کانون به انتهای بند 7 از ماده 8 آیین‌نامه و البته لفظ کانون مورد تصویب قرار گرفت.

حذف بند 6 از ماده 8 آیین‌نامه

تعویض شماره‌های ماده 8 آیین‌نامه براساس تغییرات

تغییرات جداول امتیاز دهی براساس تغییرات نهایی

 

 
نظرات کاربران