در حال بارگذاری ...

اساسنامه کانون بین المللی منتقدان تئاتر جهان

ماده اول: هویت و اهداف کانون

1. کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر(I.A.T.C)سازمانی غیر دولتی برخوردار از امتیازات تحت دستورالعمل یونسکو Bمی باشد.

2. هدف این کانون، تجمع منتقدان تئاتر به منظور ارتقا همکاری های بین‌المللی است.

3. هدف دیگر اصلی آن، پرورش نقد تئاتر به عنوان یک"رشته"، سهیم شدن در رشد و پیشرفت اصول متدولوژیک نقد به منظور حفظ منافع حرفه ای و اخلاقی شدن درآکادمی و درک متقابل میان فرهنگ ها توسط تزاید مبادلات و گردهمایی های بین‌المللی در زمینه تئاتر می باشد.

4. کانون، می تواند با هر مجموعه دیگری که اساسا این اهداف را دنبال می کند همکاری نماید.

5. کانون برای مدت نامحدودی تاسیس شده و مقر آن در شهر پاریس می باشد. دفاتر اداری آن توسط ریاست و دبیر کل کانون معین می گردند.

6. زبان های رسمی کانون، انگلیسی و فرانسه هستند.

ماده دوم: عضویت

1. کانون از"کانون های عضو"(و اعضای آن ها)،"اعضای وابسته منفرد"،"اعضای افتخاری" و"اعضای پشتیبان" تشکیل می شود.

2. "کانون های عضو" همان کانون های ملی یا منطقه ای منتقدان تئاتر هستند. یک"کانون عضو" برای این که قانونی تلقی شود باید حداقل ده عضو داشته باشد. کانون های عضو، دارای قوانین خود طبق مقررات و رسوم کشور یا منطقه شان می باشند به شرط اینکه آن قوانین در انطباق با این اساسنامه باشند.

الف)یک کانون ملی، یا کانون به رسمیت شناخته شده منتقدان تئاتر یک کشور است یا مجموعه منتقدان تئاتر هستند که در یک کانون ملی منتقدان جمیع رشته ها گرد هم آمده اند. اگر کشوری دارای دو یا چند کانون منتقدان تئاتر متمایز یا رقیب باشند درخواستی مشترک به کانون بین‌المللی ارائه دهند که معتقدند کانونی که سابقا به عنوان کانون ملی پذیرفته شده، نماینده آنان نیست می توانند درخواست اصلاح و تصحیح بدهند. هر کانون ملی که به عضویت پذیرفته شود، یک "بخش ملی" کانون بین‌المللی قلمداد می گردد.

ب)یک کانون منطقه ای از منتقدان تئاتر دو یا چند کشور که دارای کانون های ملی نیستند تشکیل می گردد. هر کشوری که حداقل ده منتقد تئاتر داشته باشد باید کانون ملی خود را تشکیل دهد و مجاز به شرکت در کانون منطقه ای نیست.

3. افرادی که شهروند کشورهایی هستند که دارای کانون ملی نیستند می توانند "عضو وابسته" کانون بین‌المللی محسوب شوند.نامزدهای این نوع عضویت باید اثبات برسانند که به طور مداوم در یکی از زمینه های زیر فعال بوده اند:

الف) نشریات یا دوره ای، رادیو یا تلویزیون حداقل برای مدت سه سال به عنوان منتقد تئاتر

ب)انتشار آثار تاریخی، زیبایی شناختی، جامعه شناختی یا انتقادی در زمینه تئاتر

4. کمیته اجرایی می بایست همه کانون های عضو جدید و اعضای وابسته منفرد را تایید کند.هر کانون عضو یا عضو وابسته باید حق عضویت سالانه ای را که توسط مجمع عمومی تعیین می شود بپردازد.عضویت کانونهای عضو یا اعضای وابسته در صورت استعفا عدم پرداخت حق عضویت یا اخراج به دلایل جدی که توسط رای اکثریت مجمع عمومی تصمیم گیری می شود باطل می گردد.

5.اشخاص یا مجموعه های حقوقی که از کانون بین‌المللی حمایت مالی می کنند، "اعضای پشتیبان" آن به شمار می آیند و توسط مجمع عمومی انتخاب می گردند.

6. اشخاص برجسته که به کانون بین‌المللی در سطح بین‌المللی یاری دهند یا در خدمت به تئاتر، شهرت داشته باشند می توانند "اعضای افتخاری" کانون به شمار آیند و توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند هم چنین، به پیشنهاد کمیته اجرایی، مجمع عمومی می تواند در صورت تمایل به اعضای خود عنوان های افتخاری اعطا کند.

ماده سوم: مجمع عمومی

1. مجمع عمومی از نمایندگان کانون های عضو تشکیل می گردد.هر کانون عضو، حداکثر دو نماینده دارد.(به غیر از کانون عضوی که برای کمیته اجرایی انتخاب گردیده و یک نماینده دیگرهم دارد.)

انتخاب نماینده به عهده کانون عضو است.حداقل یک نماینده از یک دوم تعداد کانون های عضو دارای صلاحیت باید برای به رسمیت شناخته شدن مجمع، حضور داشته باشند. مسئولان و مقامات افتخاری کانون بین‌المللیفنمایندگان ویژه محسوب می شوند که حق رای ندارند.اعضای وابسته، اعضای افتخاری، اعضای پشتیبان و اعضای غیر نماینده از کانون های عضو می توانند در مجمع عمومی شرکت کنند اما حق رای ندارند.

2. مجمع عمومی هر ئو سال یک بار در تاریخ و مکانی که توسط کمیته اجرایی تعیین می گردد تشکیل می شود.به درخواست اکثریت کانون های عضو، مجمع عمومی می تواند تشکیل جلسه فوق العاده دهد.یک اعلان (حداقل)دو ماهه برای دعوت به مجمع عمومی لازم است.

3. مجمع عمومی،رئیس و دبیرکل و نیز ده کانون ملی را برای عضویت در کمیته اجرایی بر می گزیند. رئیس و دبیر کل باید اعضای کانون های عضو باشند. کانون عضوی که رئیس از آن برگزیده می شود نباید عضو کمیته اجرایی باشد.

4. رئیس، دبیر کل و خزانه دار کل، گزارش های خود را درباره وضعیت کلی، اداره و مدیریت مالی کانون بین‌المللی به سمع مجمع عمومی می رسانند. هم چنین، حسابرسان،باید گزارش های خود را در این مجمع ارائه دهند و مجمع، گزارشات مالی دوره گذشته را تایید و بودجه پیش بینی شده برای دوره بعد را تصویب می کند، و نیز حسابرسان، اعضای افتخاری و اعضای پشتیبان را انتصاب کرده و تمامی موضوعات ارائه شده توسط کمیته اجرایی را مورد بحث قرار می دهد. دستور جلسه نیز باید دو ماه قبل از هر مجمع عمومی به کانون های عضو ارائه شوند.

5. فقط نمایندگان کانون های عضوی که حق عضویت خود را پرداخته اند می توانند در رای گیری ها شرکت کنند و هر کانون عضو فقط حق یک رای دارد. موضوعات توسط اکثریت مطلق آراء اخذ شده به تصویب می رسند. اکثریت خالص، تنها پس از سه بار رای گیری قابل قبول است. انتخابات به صورت رای گیری مخفی صورت می گیرد. هرگونه متم برای این اساسنامه نیاز به رای دو سوم مجمع عمومی در یک جلسه فوق العاده دارد.

6. زبان های رسمی مجمع عمومی، انگلیسی، فرانسه و زبان کشور میزبان است.

ماده چهارم:کمیته  اجرایی و مسئولان

1. کانون بین‌المللی، توسط یک کمیته اجرایی متشکل از ده کانون عضو به انتخاب مجمع عمومی، اداره می گردد، هر کانون عضو، می تواند نماینده ای طبق قوانین داخلی خود برای کمیته اجرایی انتخاب کند. گرچه، ثبات حضور نمایندگان، مهم تلقی می گردد، به هنگام ضرورت، جانشینی باید فرستاده شود تا کرسی عضو مربوطه را پر کند.مسئولان افتخاری کانون بین‌المللی، مجاز به حضور در جلسات کمیته اجرایی هستند اما حق رای ندارند.

الف)کانون های عضو نمی توانند برای عضویت کمیته اجرایی انتخاب شوند مگر اینکه از زمان مجمع عمومی قبلی، عضو کانون بین‌المللی بوده باشند. اگر این نتیجه حاصل شود که کانون عضوی، وظایف خود را در کمیته اجرایی به فراموشی سپرئه یا ناتوانی خود را برای خدمت در کمیته اجرایی اعلام دارد یا کانون بین‌المللی را ترک کند، کمیته اجرایی می تواند کانون عضو دیگری را برای جایگزینی آن انتخاب نماید و در این صورت باید آراء مجمع عمومی قبلی را در نظر بگیرد.

ب)کمیته اجرایی در مورد تمامی موضوعات مربوط به سازماندهی، مدیریت و اداره کانون بین‌المللی موظف است.اجازه پذیرش کانون های عضو و اعضای وابسته منفرد را صادر می کند و هر فردی را صلاح بداند برای کمک و همکاری بر می گزیند.

ج)کمیته اجرایی حداقل، هر سال دو بار، تشکیل جلسه می دهد و حضور نیمی از اعضای آن برای به رسمیت شناخته شدن جلسه لازم است. تصمیم گیری ها توسط اکثریت مطلق آراء انجام می پذیرد و رئیس کانون بین‌المللی فقط به منظور گره گشایی رای می دهد.

د)کمیته اجرایی،نایب رئیسان کانون بین‌المللی را از میان اعضای خود بر می گزیند.همچنین،خزانه دار کل نیز معاونین دبیرکل و خزانه دار و دیگر ماموران، دستیاران یا همکاران را به صلاحدید انتخاب می کند، و تمامی اینان می توانند در جلسات کمیته اچجرایی شرکت کنند اما حق رای ندارند.

  2. رئیس توسط مجمع عمومی انتخاب می گردد و حداکثر برای دو دوره دیگر نیز می تواند مجددا انتخاب شود.او نماینده کانون بین‌المللی در همه مسائل قانونی و مدنی خواهد بود و برگزاری و ریاست جلسات مجمع عمومی و کمیته اجرایی به عهده اوست. او می تواند یکی از معاونین خود را به طور موقت برای رسیدگی به مسئولیت های خود تعیین کند و مسئولیت هزینه های کانون بین‌المللی را بر عهده دارد.

الف)اگر ریس قادر به انجام وظایف خود نباشد، دبیر کل تا جلسه بعدی کمیته اجرایی جایگزین وی خواهد شد.پس از اثبات عدم توانایی رئیس توسط تایید دو سوم آراء در جلسه کمیته اجرایی، این کمیته، یکی از معاونین وی را تا مجمع عمومی بعدی به ریاست انتخاب می کند.

3.دبیر کل توسط مجمع عمومی انتخاب می گردد. او تصمیم گیری های مجمع عمومی و کمیته اجرایی را اجرا کرده و هر بار به مجمع عمومی درباره امور جاری کانون بین‌المللی گزارشی ارائه می کند.در صورت لزوم، وی در موارد قانونی و مدنی،جایگزین ریاست خواهد شد.او جزئیات جلسات مجمع عمومی و کمیته اجرایی را ثبت کرده و به تایید کمیته اجرایی می رسانند تا طبق دستورات، آن ها را طبقه بندی کند.

الف)اگر دبیر کل قادر به انجام وظایف خود نباشد، توسط رای کمیته اجرایی تا مجمع عمومی بعدی جایگزینی تعیین می گردد.

4.خزانه دارکل توسط کمیته اجرایی انتخاب می گردد. او وضعیت دارایی های مالی کانون بین‌المللی را سرپرستی کرده و صورتحساب ها و اسناد مربوطه را حفظ و نگهداری می نماید.او در هر مجمع عمومی، گزارش مالی دوره گذشته و بودجه پیش بینی شده برای دوره آینده را ارائه می کند.ممکن است ماموران دیگری که کمیته اجرایی تعیین می کند او را یاری دهند.

5. صورتحساب های مالی کانون بین‌المللی توسط دو حسابرس که مجمع عمومی آن ها را بر می گزیند(و امکان انتخاب مجدد آن وجود دارد) مورد بررسی قرار می گیرد.حسابرسان، دفاتر و اسناد توجیهی دیگر را واررسی نموده و گزارش خود را به همراه هر گونه پیشنهادی که منافع کانون بین‌المللی را بهتر تامین نماید به مجمع عمومی ارائه می کنند.

6. هیأت مدیره کمیته اجرایی از رئیس،دبیر کل، خزانه دار کل و معاونان آنان تشکیل می شود. هرگاه رئیس یا دبیرکل صلاح بدانند این هیأت شور خواهد کرد یا ترتیب جلسه خواهد داد.در فواصل جلسات کمیته اجرایی، هیأت مدیره، کانون بین‌المللی را اداره می کند.

7. مسئولان و اعضای کمیته اجرایی بابت خدمات خود هیچگونه دستمزدی از کانون بین‌المللی دریافت نمی کنند.

ماده پنجم: فعالیت‌ها

1. کانون بین‌المللی هر دو سال یک بار مجمع عمومی برگزار می کند.

2. کانون بین‌المللی می تواند مسئولیت هرگونه کنگره،سمپوزیوم، سمینار، پروژه تحقیقاتی، انتشارات یا هر فعالیت دیگری با هدف مطالعه یا تحقیق بر یک موضوع یا توسعه دانش مربوط به نقد تئاتر و تئاتر به طور کل را بر عهده بگیرد.

ماده ششم: منابع مالی

1. حق عضویت ها که مستقیما به خزانه دار کل پرداخت می شود:این مبالغ توسط مجمع عمومی تعیین می شود مگر اینکه کمیته اجرایی در شرایط غیر عادی مانند ترکیب چند کانون به صورت یک کانون ملی دو فکتو، آن را تعدیل کند(که این امر به این مورد محدود نمی شود).

2. هرگونه بودجه ای که توسط فعالیت های کانون بین‌المللی فراهم شود:این فعالیت ها باید توسط رئیس که مسئولیت آن ها را در قبال کمیته اجرایی بر عهده می گیرد تایید شود.

3. یارانه ها:مورد تایید کمیته اجرایی که مسئولان منتخب در مورد آن ها پاسخگو می باشند.

ماده هفتم: مسئولیت‌های تعیین نشده

1. جزئیات مدیریت و تمامی موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده اند در حوزه مسئولیت کمیته اجرایی قرار دارند.

ماده هشتم: اساسنامه کانون

1. این اساسنامه به محض اتخاذ دو سوم را مجمع عمومی،قابل اجرا است.

2. این اساسنامه می تواند توسط طرح پیشنهادی از سوی مجمع عمومی یا کمیته اجرایی اصلاح گردد که در این صورت، مجمع عمومی از دو ماه قبل، کانون های عضو را از این امر مطلع می سازد.اصلاحیه یا متم، توسط دو سوم آراء مجمع عمومی در یک جلسه فوق العاده که به همین دلیل تشکیل شده است تصویب می گردد.

ماده نهم: انحلال کانون بین‌المللی

انحلال کانون بین‌المللی توسط رای سه چهارم کانون های عضو انجام می پذیرد. بودجه باقی مانده طبق شرایط اولیه اهداء بازپرداخت یا خرج می شود و تمامی دارایی به سازمان یونسکو اعطا خواهند شد.

مصوب در مجمع عمومی مونته ویدیو(21مارس 1994)

 

 
نظرات کاربران