در حال بارگذاری ...

آیین‌نامه داخلی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران

آیین نامه داخلی کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایران

 

فصل اول: کلیات

آیین‌نامه داخلی کانون ملی منتقدان تئاتر جمهوری اسلامی ایران، شرح وظایف، مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی است که هیأات مدیره کانون بر اساس آن عمل خواهد کرد.

ماده1: عبارت "هیأت مدیره کانون ملی منتقدانتئاتر جمهوری اسلامی ایران" در آیین‌نامه داخلی کانون به اختصار با عنوان "هیأات مدیره" ذکر خواهد شد.

ماده 2: تصمیم‌گیری‌ها و برنامه ‌های اجرایی هیأت مدیره نباید مغایرتی با اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی کانون داشته باشد.

ماده 3: "سال عرفی" کانون از اول مرداد ماه هر سال تا سی و یکم تیر ماه سال آینده خواهد بود.

ماده 4: تمامی وظایفی که در این آیین‌نامه، هیأت مدیره ملزم به انجام وظیفه خواهد بود.

ماده 5: اطلاع رسانی کانون باید به تمام اشکال ذکر شده زیر انجام پذیرد:

الف) مجامع عمومی عادی با فوق العاده:

1.نامه

2.نصب اطلاعیه در تابلوی کانون

3.ارسال خبر به رسانه ها

ب) سایر جلسات، برنامه ها و فراخوان ها (نقد و بررسی و...)

1. نصب اطلاعیه در تابلوی کانون

2. ارسال خبر به رسانه‌ها

3. تلفن به اعضا

تبصره: بدیهی است در صورت تغییر نشانی و تلفن و عدم اطلاع عضو به کانون، هیأت مدیره هیچ مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طریق نامه و تلفن را نخواهد داشت.

 

فصل دوم: جلسات نقد و برسی

ماده1: هیأت مدیره موظف است برای ارتقای سطح تئاتر، جلسات نقد و بررسی اجراهای عمومی را به شکل زیر برگزار نماید:

1.انتخاب نمایش

2.انتخاب حداقل سه منتقد برای نقد و بررسی هنر نمایشی

تبصره1: منتقدان پس از هماهنگی با حکم رسمی رئیس کانون، موظف به حضور در جلسه نقد و بررسی کانون خواهند بود.

تبصره2: یکی از سه منتقد به عنوان مجری، جلسه نقد و بررسی را اداره خواهد کرد.

تبصره3: مسئول روابط عمومی کانون، وظیفه دارد هماهنگی‌های لازم را برای برگزاری هر چه بهتر جلسه انجام دهد.

تبصره4: مسئول دفتر کانون به عنوان مسئول اجرایی وظیفه مهیا شدن لوازم و وسایل برگزاری جلسه نقد و بررسی؛ مانند میز، میکروفن، صندلی، پذیرایی و... را بر عهده دارد.

در صورت نبود وی، مجری جلسه این مسئولین را بر عهده دارد.

3.انتخاب یکی از اعضای هیأت مدیره به عنوان ناظر جلسه و تصمیم گیرنده به نحوی که در موارد خاص، آمادگی نقد نمایش مورد نظر را نیز داشته باشد.

تبصره: هیأت مدیره می تواند برای جلسات نقد و بررسی نمایش‌های جشنواره‌ها، اختیارات ناظر جلسه را به جمع منتقدان منتخب تفویض نماید.

4.دعوت رسمی از نویسنده و کارگردان نمایش تعیین شده برای حضور در جلسه نقد و بررسی

تبصره1: دعوت نامه‌های رسمی کانون پس از امضای رئیس هیأت مدیره با پیگیری مسئول روابط عمومی به عنوان نمایش تحویل داده خواهد شد.

تبصره2: دعوت نامه‌ها باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه به دعوان تحویل داده شود.

 

فصل سوم: فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

ماده1: هیأت مدیره موظف است برای ارتقای سطح آموزشی اعضای کانون نسبت به چاپ مجلات و کتاب‌هایی که مستقیما به مولفه نقد تئاتر ارتباط دارد، اقدام کند.

تبصره: هیأت مدیره می تواند برای انجام امور فوق، فرد یا شورایی را انتخاب نماید.

ماده2: برگزاری کلاس های تخصص آموزشی نقد تئاتر از جمله وظایف هیأت مدیره برای ارتقای سطح علمی اعضای کانون است.

تبصره1: کلاس های آموزشی نقد، حداقل با حضور 5 نفر از اعضای کانون برگزار خواهد شد.

تبصره2: هیأت مدیره در طول مدت مسئولیت خود موظف است حداقل یک دوره کلاس آموزشی نقد تئاتر را برای اعضای کانون برگزار نماید.

تبصره3:هیأت مدیره موظف است پیش از شروع دوره آموزشی، نوع عنوان درس، امتیاز، مکان، زمان، تعداد جلسات، نام استاد یا استادان و حداکثر غیبت مجاز اعضای شرکت کننده در آن دوره را اعلام کند.

تبصره4: هیأت مدیره موظف است در پایان هر دوره آموزشی، گواهی پایان دوره عضو شرکت کننده را صادر نماید.

ماده3: هیأت مدیره موظف است برای برگزاری سمینار‌ها و میزگرد‌های آموزشی و پژوهشی، شرایط و امکانات لازم را فراهم کند.

 

فصل چهارم: مسئولیت‌های اجرایی هیأت مدیره

ماده1: هیأت مدیره می تواند برای ارتباط و تفاهم بیشتر اعضای کانون، نشستی را در هر فصل برگزار نماید.

تبصره: نشست فوق با هر تعدادی تشکیل می شود و حکم مجمع عمومی ندارد.

ماده: هیأت مدیره موظف است برای ایجاد حس همکاری و مشارکت بیشتر اعضای کانون، کسانی را که بیشترین همکاری و تلاش را در جهت پیشبرد اهداف کانون داشته‌اند، مورد تشویق و قدردانی مادی و معنوی قرار دهد.

ماده3: شکل و نوع لوح‌های سپاس، تندیس و جوایزی که کانون به هنرمندان تئاتر اهدا می کند و همچنین نوع و زمان برگزاری مراسم گوناگون با توصیف هیأت مدیره مشخص خواهد شد.

ماده4: هیأت مدیره کانون موظف است تنها در صورت تکمیل مدارک و پرونده، کاذت عضویت را به عضو مربوط تحویل دهد.

تبصره1: اعتبار کارت‌های عضویت کانون، یکسال عرفی است.

تبصره2: ارایه کارت جدید و تعویض آن، منوط به باز پس گیری کارت عضویت پیشین و پانچ آن و نگهداری در پرونده عضو است.

ماده5: چنانچه عضو به هر دلیلی (از بین رفتن، مفقود شدن و امثالهم) تقاضای صدور کارت مجدد داشته باشد پس از تایید درخواست کتبی وی توسط هیأت مدیره، موظف به واریز مبلغی معادل دو برابر حق عضویت سالانه به حساب اعلام شده کانون است.

ماده6: تشخیص کیفی نقدها و سایر مدارک ارایه شده برای عضویت بر عهده هیأت مدیره است.

تبصره1: هنگام درخواست عضویت، نیم سال تدریس نقد تئاتر در مراکز آموزش عالی یا ارایه یک کتاب درباره نقد تئاتر، معادل 5 نقد چاپ شده تئاتر تلقی می شود.

تبصره2: نمونه آثار ارایه شده باید حداکثر مربوط به دو سال پیش از درخواست عضویت بوده و به نحوی اثباتگر فعالیت درخواست کننده در دو سال پیش از درخواست در عرصه نقد تئاتر باشد.

تبصره3: منظور از "نقد تئاتر" درماده 6، هرگونه نوشته  یا برنامه رادیویی و تلویزیونی است که در آن حداقل یکی از زیر مجموعه های مختلف تئاتر نقد شده باشد. (نمایشنامه، اجرا، سیاستگذاری تئاتر و(...

ماده7: عضوگیری کانون، هیچ‌گاه نباید متوقف شود.

ماده8: عضویت هر یک از اعضای کانون با احراز شرایط زیر با ابلاغ کتبی هیأت مدیره به عضو، لغو خواهد شد:

1.عدم تکمیل پرونده پس از دو بار اخطار کتبی هیأت مدیره با فاصله 5/1 ماه

تبصره: پس از اخطار دوم، مطابق بند2 از ماده 12 اساسنامه، عضو حداکثر یک ماه فرصت دارد تا پرونده خود را تکمیل کند.

2.عدم واریز حق عضویت در دو سال عرفی و متوالی کانون

تبصره: مهلت ذکر شده تا پایان دومین سال  عرفی و متوالی کانون است.

3.هرگاه عضوی، خواسته یا ناخواسته به کانون ضرر مادی وارد کند و آن را از طرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغی کتبی هیءت مدیره، جبران نکند.

4.ضرر معنوی به کانون با تشخیص هیأت مدیره و به شرح زیر به نحوی که با منافع کانون در داخل و خارج کشور منافات داشته باشد و حیثیت آن را خدشه دار کند:

الف) نگارش، چاپ و انتشار مطلب

ب)  انجام سخنرانی، مصاحبه و گفتگوی رسمی در مجامع عمومی و رسانه‌ها

5. عدم حضور متوالی در 5 جلسه مجمع‌عمومی ( فوق العاده)

تبصره: غیبت 5 جلسه متوالی در مجامع‌عمومی با ارایه وکالت نامه کتبی، باعث لغو عضویت نمی شود.

تبصره1: جلسات نقد و بررسی جشنواره‌ها از این امر مستثنی است.

تبصره2: اعضای ساکن در شهرستان تا استقرار شعب کانون در استان‌ها و شهرستان‌ها از بند 6 ماده 8 مستثنی هستند.

6.عدم نگارش و چاپ 5 نقد تئاتر در یکی از رسانه‌ها (داخلی یا خارجی) در دو سال عرفی کانون یا عدم تدریس نیم سال دروس. نقد تئاتر، تحلیل نمایشنامه، دیدن و تحلیل نمایش، نشانه‌‌شناسی و شخصیت‌شناسی در دو سال عرفی در مراکزی که مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است با عدم ارایه اسناد مورد نیاز هر یک از موارد مذکور به کانون یا "عدم حضور" در 5 جلسه نقد حضوری کانون

7.عضویت همزمان در تشکل‌هایی که موضوع فعالیت های آنها موازی فعالیت‌هایکانون باشد.

ماده9: عضویت مجدد افرادی که قبلا عضویتشان لغو شده است، حداقل پس از گذشت یکسال عرفی، امکانپذیر است. عضویت مجدد با ارایه مدارک، همانند اعضای جدید قطعیت می یابد.

تبصره1: عضویت مجدد کسانی که به دلیل موارد بندهای 3و 4 از ماده 8 آیین‌نامه، عضویتشان لغو شده به تشخیص هیأت مدیره است.

تبصره2: بدیهی است سوابق پیشین چنین عضوی، ملغی نخواهد شد.

ماده10: هیأت مدیره درباره بیانی‌ها، اطلاعیه‌ها و اخبار کانون به شرح زیر عمل خواهد کرد:

1.تمامی بیانیه های کانون باید پس از تصویب هیأت مدیره به امضای مسئول روابط عمومی برسد و دارای مهر کانون باشد.

2.اطلاعیه‌های فعالیت‌های کانون باید به تصویب هیأت مدیره برسد و مسئول روابط عمومی، پی‌گیر امور اجرایی آن باشد.

3.اخبار برگزاری جلسات نقد و بررسی، مراسم، سمینارها، میزگردها و سفرهای خارجی باید با تایید و امضای مسئول روابط عمومی کانون ارسال شود.

تبصره1: اخبار سایر فعالیت‌ها، جلسات و اقدام‌های کانون باید پس از تصویب هیأت مدیره، توسط مسئول رابط عمومی منتشر شود.

تبصره2: رئیس یا نایب رئیس در صورت نبود مسئول روابط عمومی، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها و اخبار کانون را امضا خواهند کرد.

ماده11: مسئول روابط عمومی موظف است هر چهار ماه یکبار، گزارشی از برنامه‌های انجام شده، درحال انجام و آینده کانون را تهیه کند و با تایید هیأت مدیره به اطلاع اعضا و افکار عمومی برساند.

تبصره: هیأت مدیره می تواند در موارد خاص از دادن گزارش به افکار عمومی اجتناب ورزد.

ماده12: مکاتبات امور مالی کانون براساس صورت جلسات هیأت مدیره و با امضای رئیس کانون انجام خواهد شد و پی‌گیری انجام امور مالی بر عهده مسئول امورمالی است.

تبصره: تخصیص اعتبارات و بودجه کانون بر اساس مبلغ دریافتی از مراکز و نهادهای گوناگون، کمک‌های مردمی و سایر موارد خواهد بود و باید براساس اهداف و اولویت‌ها هیأت مدیره هزینه شود.

ماده13: حضور اعضای اصلی هیأت مدیره در جلسات هیءت مدیره الزامی است.

تبصره1: جلسات هیأت مدیره می تواند هفتگی، دوهفته یک بار یا ماهانه باشد.

تبصره2: فاصله بین جلسات هیأت مدیره نباید بیش از یک ماه باشد.

تبصره3: اگر غیبت متوالی عضو در جلسات ذکر شده، موجب اختلال در کار هیأت مدیره شود، سایر اعضای هیأت مدیره درباره ادامه همکاری وی در ترکیب هیءت مدیره، تصمیم خواهند گرفت.

ماده14: وظایف رئیس کانون به شرح زیر است:

1.امضای نامه‌های کانون به جز مواردی که در آیین‌نامه، پیش بینی دیگری شده است.

2.تعیین زمان جلسات هیأت مدیره پس از توافق جمعی اعضا

3.تعیین زمان جلسات فوق العاده هیءت مدیره

4.ریاست و نظارت بر جلسات هیأ ت مدیره و جلسات عمومی کانون طبق اساسنامه

5.رایزنی جلب نظر و مساعدت مسئولان فرهنگی کشور نسبت به کانون

6.امضای قراردادها و اسناد تعهدآور

7.امضای احکام منتقدان جلسات نقد و بررسی

8.امضای دعوتنامه‌های کانون برای مجمع عمومی عادی یا فوق العاده

ماده15: وظایف نایب رئیس کانون به شرح زیر است:

1.درج امتیاز در برگه ارزشیابی (فرم الف) پس از بررسی‌های لازم در جلسات هیأت مدیره، مطابق توضیح‌های ضمیمه فرم ذکر شده

2.بررسی استمرار عضویت‌ها به همراه منشی و گزارش به هیأت مدیره

3.انجام وظایف رئیس در صورت تفویض اختیارات

ماده16: وظایف منشی کانون به شرح زیر است:

1.رسیدگی به پرونده‌های اعضا و کنترل نقص‌ها (عکس، رونوشت شناسنامه، نمونه نقد، حق عضویت و....) به هیأت مدیره و تنظیم اخطار کتبی به عضو و پیگیری ارسال پس از تصویب هیأت مدیره

2.ثبت تمام صورت جلسه‌های کانون (هیأت مدیره، مجمع عمومی و...) در دفتر صورت جلسات

3.تهیه فهرست حضور و غیاب اعضا در جلسات با مشخص بودن سقف اعضا و نوع عضویتشان (فرم‌های ب، ج، د) و ارایه آن به نایب رئیس کانون برای درج امتیاز اعضا

4.صدور و ابطال کارت اعضا

5.بررسی استمرار عضویت‌ها و گزارش آن به هیأت مدیره

6.درج سوابق و مدارک اعضا در پونده‌ها

7.درج اطلاعات اعضا در فرم "ح" در هر سال عرفی

8.انجام دادن تمام امور مکاتبات کانون به جز مواردی که در آیین‌نامه پیش‌بینی دیگری شده است.

ماده17: وظایف مسئول روابط عمومی کانون به شرح زیر است:

1.انجام و پیگیری تمام امور اطلاع رسانی کانون ( جلسات، بیاینه‌ها و...) به اعضا و رسانه‌ها و امضا و در صورت نیاز مهر کردن آن‌ها

2.هماهنگی کارشناسان، منتقدان و گروه نمایشی مورد نقد (کارگردان و...) برای حضور در جلسات نقد و بررسی، سمینارها ....

3.هماهنگی مکان و امکانات جلسات نقد و بررسی، سمینارها، جلسات عمومی کانون و....

4.پی گیری ارسال دعوتنامه‌ها برای میهمانان کانون (جلسات نقد و بررس، مراسم و...)

5.گزارش عملکرد هیأت مدیره و کانون به اعضا و در صورت نیاز به افکار عمومی

6.در اختیار قرار دادن فهرست حضور و غیاب اعضا (فرم‌های ب، ج، د) به مسئول دفتر کانون و یا ناظر جلسات نقد و بررسی، مسئول سمینار، مدرس دوره آموزشی و... و ارایه فرم پرشده به منشی

7.دریافت پیشنهادها و انتقادهای مربوط به کانون و ارایه آن به هیأت مدیره

8.پی گیری ارتباط با نهادها و سازمان‌هایی که از طرف هیأت مدیره، هماهنگی آن صورت گرفته است.

9.اعلام اسامی اعضای جدید کانون به رسانه‌ها

ماده 18: وظایف مسئول امور مالی کانون به شرح زیر است:

1.بررسی وضعیت مالی کانون

2.پرداخت هزینه های جاری با تصویب هیأت مدیره

3.ارایه بیلان مالی در پایان هر سال عرفی کانون به اعضا در کجمع‌عمومی

4.پی‌گیری تهیه جوایز، لوح و تندیس‌های مورد نیاز کانون

5.پی‌گیری راه کارهای مصوب هیأت مدیره برای جذب سرمایه

6.تنظیم نامه‌های مربوط به بودجه کانون با امضای رئیس و پی‌گیری امور مربوط به آن و گزارش عملکرد به هیأت مدیره

7.پی‌گیری و واریز حق عضویت کانون به کانون بین‌المللی منتقدان تئاتر

 

فصل پنجم: امکانات و سفرها

ماده1: هرگونه امکاناتی که به کانون تعلق می گیرد تا به اعضا تحویل شود با توجه به الویت‌های امتیاز اعضا در برگه ارزشیابی (فرم الف) تقسیم خواهد شد.

تبصره1: کانون هیأت مدیره موظف است نخست طبق بند "ب" از ماده 5 فصل اول، شرایط و چگونگی تعلق گرفتن امکانات را به اطلاع اعضا برساند و با ذکر تاریخ مشخص، درخواست‌های عضوی که پرونده وی تکمیل است، رسیدگی کند.

تبصره3: چنانچه تعداد متقاضیان امکانات ذکر شده از تعداد موارد در اختیار قرار گرفته شده کمتر باشد، اریابی اولویت‌ها منفی است.

تبصره4: هیچ عضوی امکان دریافت محدد یک امکانات خاص را ندارد، مگر آن که تعداد واجدین شرایط یا متقاضیان کمتر از حد لازم باشد و یا تمام اعضا از امکانات مورد اشاره استفاده کرده باشند.

تبصره5: عضو متقاضی امکانات باید شرایط لازم برای دریافت امکانات مربوط را داشته باشد و مدارک مورد نیاز را ارایه دهد.

تبصره6: امکانات کانون به اعضایی تعلق می گیرد که حداقل 5/1 سال از تاریخ عضویت آن ها گذشته باشد.

تبصره7: هیأت مدیره در شرایط مساوی اعضا به لحاظ امتیاز، قرعه کشی را اعمال خواهد کرد.

ماده2: برای سفرهای برون مرزی و داخل کشور جهت آموزش، سمینار، نقد و بررسی و... عضو اعزامی با تایید اکثریت هیأت مدیره، انتخاب خواهد شد.

تبصره1: عضو اعزامی به سفرهای ذکر شده، موظف است پس از بازگشت، گزارش مکتوب خود را پس از گذشت حداکثر 15 روز به هیأت مدیره ارایه دهد و هیأت برساند و در صورت صلاحدید،نسبت به مجمع‌عمومی به اطلاع اعضا برساند و در صورت صلاحدید، نسبت به انعکاس آن در مطبوعات و رسانه‌ها اقدام نماید.

تبصره2: هیأت مدیره موظف است در گزارش‌های هر چهار ماه یک بار خود به اعضای درباره سفرهای ذکر شده و شرایط و دلیل انتخاب عضو برای اعزام جهت تنویر افکار سایر اعضا، توضیح‌های لازم را ارایه دهد.

 

آیین‌نامه اجرایی کانون در پنج فصل در تاریخ24/5/80 مورد تصویب قرار گرفته است و تمام اعضای کانون از تاریخ 15/6/80 موظف به رعایت و انجام بندها و مقررات آن هستند.
نظرات کاربران