در حال بارگذاری ...

بیانیه کانون ملی منتقدان تئاتر ایران

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

تئاتر مانند همه فعالیت ها و تئاترپیشگان همانند تمام فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود در ایران و جهان، صاحب جایگاه درخوری نزد اذهان عمومی هستند؛ بنابراین مشروعیت این هنر با خواست و اراده مردم پیوند دارد. آمار و ارقامی که مدام از سوی دستگاه های خبررسان دولتی تکرار می شوند، حاکی از رقمی درخور مابین شمار اجراها و تعداد تماشاگران است و این به معنای مشروعیت شغلی هنر تئاتر است. اگر خواست مردم مهم است و دولت رویکردی مردم سالارانه دارد، ضروری است تا این هنر را مورد حمایت قرار دهد. حمایت‌ها می توانند در سطوح مختلف مادی (وامهای بانکی درازمدت، کرایه مکان به شکل درازمدت و...) تبیین و تعریف شوند. حمایت‌های معنوی که همواره از خانواده تئاتر دریغ شده اند! 
مشخصا این روزها تئاتر ایران به شدت نیازمند حمایت مادی است و دیگر وعده و‌ وعید و یا واگذاری حمایت‌ها به روزهای آتی پاسخ مناسبی برای شمار بسیار زیاد هنرمندان شاغل در این گستره نخواهد بود. امروز تئاتر ایران نیازمند شنیدن شفاف عدد و ارقامی است که به آن اختصاص پیدا خواهد کرد. پاسخ مناسب به انتظار به حق و شرافتمندانه این صنف اندیشمند، موثر و مردمی آسان است. این هنر را همانند دیگر شغل ها به رسمیت شناخته و صنف و هنرمندانش را مورد توجه قرار دهید.

*کانون ملی منتقدان تئاتر ایران
نظرات کاربران